Fortellinger om kyst-Norge

I innledningen av kulturminneåret 2009 er det en glede å presentere den første i en serie fortellinger om viktige epoker og temaer i kystens historie. Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet flere nasjonale rammefortellinger under overskriften Fortellinger om kyst-Norge.

Den første fortellingen om Kyst- og havlandet Norge gir en overordnet beskrivelse av kystnæringene, deres forutsetninger i landskap, farvann og naturressurser, og betydningen de har hatt for økonomisk vekst, levemåte og kulturelle ytringer. Den langstrakte kystregionen fra Iddefjorden i sør til Grense Jacobselv i nordøst framstår som det mest egenartede norske i et videre europeisk perspektiv.

Fortellingen er ført i pennen av Anders Haaland og Årstein Svihus, mens billedarbeidet er utført av Sølvi Vik, alle fra Museum Vest. Et redaksjonsråd med representanter fra de tre nasjonale maritime museumsnettverkene har sammen stått for den kulturhistoriske kvalitetssikringen. Medlemmer av redaksjonsrådet har vært Pål Christensen fra Museum Nord, Jo van der Eynden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per G. Norseng fra Norsk Sjøfartsmuseum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest. Museum Vest har koordineringsansvar for serien som helhet.

På kystkulturkonferansen i Oslofjorden i mai 2009 vil tre nye rammefortellinger bli presentert: Riksvei nr. 1 om maritim infrastruktur, Ressursar til låns om pelagisk fiske og Den norsk-arktiske torsken og verden.

På forsommeren 2009 vil Kystverkets tidligere fyr- og merkefartøy M/S ”Gamle Oksøy” dra ut på tokt langs norskekysten for å markere samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge, etableringen av det nye Etatsmuseetfor Kystverket og framleggelsen av Fiskeri- og kystdepartementets verneplan for maritim infrastruktur. Anløpene vil bli koordinert med lokale og regionale arrangementer i kulturminneåret. Nettverksmuseene og direktoratenes regionkontorer vil koordinere disse arrangementene.

Direktoratene og nettverksmuseene håper at de nasjonale rammefortellingene vil være til glede, ettertanke og nytte for alle kystkulturinteresserte og at de kan bidra til et historisk perspektiv på samtidens utfordringer. Direktoratene og museene tar gjerne imot spørsmål eller synspunkter på prosjektet.


7. januar 2009