Baksidetekst

Målet med samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge er å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppe for fiskeri- og oppdrettsnæring, sjøfart, kystforvaltning og maritim infrastruktur, samt andre næringer i kystsonen og derved også for framveksten av kystsamfunnene og nasjonalstaten Norge. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kystens kulturhistorie og kulturminner.

Prosjektet er en oppfølging av felles handlingsplan for kystkultur initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Fiskeridirektoratet, Kystverkets hovedkontor, Riksantikvaren og ABM-utvikling har overordnet gjennomføringsansvar. Det er etablert samarbeid med følgende tre museumsnettverk langs kysten: Nettverk for maritim infrastruktur dvs. Kystverkets etatsmuseum, med Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum som koordinator, nettverk for fiskeri og kystkultur med Museum Vest som koordinator og nettverk for sjøfartsmuseene med Norsk Sjøfartsmuseum som koordinator. Andre samarbeidspartnere vil komme til etter hvert.
 
<= Forrige side Neste side =>