Forord

Fram mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet nasjonale rammefortellinger om utvalgte epoker og temaer i kystens historie. Fortellingene lanseres under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. På den nasjonale kystkulturkonferansen i Oslo og Fredrikstad 12. – 14. mai 2009 presenteres rammefortellingene Riksvei 1 om maritim infrastruktur, Ressursar til låns om pelagisk fiske og Den norsk-arktiske torsken og verden. Tidligere i kulturminneåret er publisert Kyst- og Havlandet med en historisk oversikt over kystressurser og –næringer.

Riksvei 1 er en beretning om hjelpemidler for sjøfarende fra varder og de første fyrene med kullbluss til dagens elektroniske satellittnavigasjon. Fortellingen viser at det samlede tilbudet av maritim infrastruktur har vært og fremdeles er en forutsetning for bruk av sjøveien som transportåre og derved også for økonomi- og samfunnsutviklingen i kyst- og havlandet Norge. Fortellingen er ført i pennen av Jo van der Eynden, Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum og Knut Baar Kristoffersen, Kystverket. Et redaksjonsråd med representanter fra de tre nasjonale maritime museumsnettverkene har sammen stått for den kulturhistoriske kvalitetssikringen. Medlemmer i redaksjonsrådet har vært Pål Christophersen fra Museum Nord, Jo van der Eynden fra Etatsmuseet for Kystverket, Per Norseng fra Norsk sjøfartsmuseum og Bjørg Christophersen, Anders Haaland og Årstein Svihus fra Museum Vest. I forbindelse med kystkulturkonferansen drar Kystverkets tidligere fyr- og merkefartøy M/S Gamle Oksøy på tokt langs norskekysten for å markere samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge. Toktet er koordinert med lokale og regionale arrangementer i kulturminneåret. Direktoratene og nettverksmuseene håper at de nasjonale rammefortellingene vil være til glede, ettertanke og nytte for alle kystkulturinteresserte og at de kan bidra til et historisk perspektiv på samtidens utfordringer. Direktoratene og museene tar gjerne imot spørsmål eller synspunkter på prosjektet. 15. april 2009

  <= Forrige side Neste side =>